ashdot@ashdot.info   טלפון: 0522-300306 (איתמר) | חברה שומרת שבת

קורסי גלישה וטיפוס

סנפלינג - גלישה מטה וטיפוס בחבל
A (2)
A (3)
A

קורסי גלישה וטיפוס אינם מסמיכים מדריכי גלישה אך הם מומלצים כהכנה למבחן הפתיחה של קורס מדריכי הגלישה. (על מנת להתקבל לקורס של מכון ווינגייט יש לעבור מבחן פתיחה שדורש את הידע הנלמד בקורסים הנ"ל).

הקורסים מיועדים לקבוצות

עלויות:
עלות למדריך- 1200 ש"ח ליום מ1 עד 4 משתתפים
לכל משתתף נוסף מעבר ל4: תוספת של 100 ש"ח למדריך ליום
לדוגמא: 5 משתתפים 1300 ש"ח

מטרת קורסי גלישה וטיפוס:
הכשרת המשתתף לביצוע פעילות גלישה, טיפוס, וחילוץ, באופן עצמאי.

משך הקורס:
3-5 ימים. אנו ממליצים לבחור בקורס של לפחות 4 ימים, על מנת להגיע לרמת הבנה טובה, ולא לסיים את הקורס (3 ימים), ולהישאר ברמה בסיסית מאוד.

הגדרת הקורס:
3 ימים מתחילים-בסיסי.
4 ימים מתקדמים.
5 ימים רמת עוזרי מדריכים.

משך שעות הפעילות: כ-9 שעות ביום.

מבנה הקורס:

יום א' תיאוריה

 • הכרות עם הציוד, מבנה החבלים, מושגי יסוד, סיבות לפסילת חבלים, והגורמים המזיקים להם, גלגול חבלים לאחר סיום הפעילות.
 • קשרים. סוגי קשרים ומטרותיהם: קשר בוהן, שמונה, לולאת שמונה, שמונה עוקב, דייגים, שטוח, הצלה, אלפיני, מים, מוט, פורסיק.
 • רתמות. סוגי רתמות, הכנה רתמה מאולתרת והתחברות עליה.
 • טבעות-ואמצעי חיכוך. סוגי טבעות והמבנה שלהם, קריאת נתוני הטבעת. אמצעי חיכוך, סוגיהם ומטרותיהם. הגורמים המזיקים לאמצעים אלו, והסיבות לפסילתם.
 • עגינות. הגדרת עגינה, סוגי עגינות, אמצעי עיגון, חלוקת משקלים בעגינות, בניית עגינות.
 • הכנות לגלישה. בחירת מיקום עמדת הגלישה, דגשים, הכנת החבל לפריסה, זריקתו.

יום ב'

 • בניית עמדת גלישה מתודית על כל מרכיביה, והפעלתה בצורה מתודית (לא גלישה בפועל). דגשים לבניית עמדה.
 • בניית עמדה בפועל, יציאה אל המצוק, ובניית עמדה על ידי החניכים..
 • צורות השימוש באמצעי חיכוך, רמות חיכוך שונות, הגורמים המשפיעים על בחירת רמת החיכוך.
 • יסודות הגלישה, הפעלת עמדות הגלישה על ידי החניכים, תוך כדי לימוד יסודות הגלישה:

- כניסת גולש לתוך עמדת גלישה.
- גלישה בצורה נכונה.
- עצירות בגלישה.

יום ג'

 • יסודות האבטחה. דגשים לאבטחה נכונה ולמאבטח, בדיקת העמדה, סוגי אבטחה, אבטחה בסיסית, אבטחה מתקדמת, אבטחה עצמית פורסיק עליון, אבטחה עצמית פורסיק תחתון, אבטחה תחתית, פתרון תקלה באבטחה עצמית.
 • מעברי מצבים. מעבר מגלישה לטיפוס פורסיק, מעבר מטיפוס לגלישה.
 • התחלת פתרון תקלות. מעבר קשר באבטחה

יום ד'

 • המשך פתרון תקלות, מעבר קשר פשוט בגלישה, מעבר קשר מורכב.
 • יסודות השילוח. מטרות השילוח, בניית עמדת שילוח, מעבר קשר פשוט בשילוח, שילוח של יותר מגולש אחד.
 • גולש אחרון. הכנת עמדת גולש אחרון, דגשים. סוגי אבטחה לגולש אחרון. סוגי ביצוע פעולת גולש אחרון, פתרון תקלות בגולש אחרון.

יום ה'

מעבר נחל ביום זה (בקורס 4 ימים ייערך מעבר נחל ביום הרביעי של קורסי גלישה וטיפוס). ביום זה יבצעו חניכי הקורס מעבר נחל בכוחות עצמם, בפיקוח של המדריך, כל המטלות ובוצעו על ידי החניכים, בניית עמדה, הפעלתה, גולש אחרון.

המדריך גם "יתקיל" את החניכים בתקלות שונות.

מטרת מעבר הנחל הינה לאפשר לחניכים ליישם את החומר הנלמד במהלך הקורס ולהטמיע אותו היטב ביכולות של החניכים. יום זה הינו שיאו של הקורס, והוא משפר את המקצועיות של החניכים, כמו כן, מעלה את ביטחונם העצמי, ומהווה חוויה חזקה מאוד של לימוד, ריגוש והתנסות.

להתראות בקורס,
איתמר